RODO


Obowiązek informacyjny RODO:

1. Nazwa Placówki/Administratora Danych Osobowych: Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach.

2. Dane Inspektora Danych Osobowych: Mariusz Kin e-mail: iodo@starostwo.rybnik.pl

3. Dyrektor Zespółu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach informuję Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w tym:

Imię i Nazwisko, Data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców, adres poczty elektronicznej oraz nr kontaktowy do rodziców ? zgodnie z art. 151 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949, 2203, oraz na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 pkt. a) Rozporządzenia Unijnego RODO 2016/679.

Stan zdrowia ucznia zgonie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz. U. 2017 poz. 1743 oraz art.68 ust. 1 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia dz. U. z 2017r. poz. 59, 949, 2203.

Dane osobowe uczniów wynikające z działalności placówki są rejestrowane w bazach Systemu Informacji Oświatowej z godnie
z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji Oświatowej Dz. U. 2011 nr 139 poz. 814

4. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203), Ustawy system informacji oświatowej (Dz. U. z 2017r. poz. 2215, 2203) Ustawy do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest placówka oraz innych podmiotów, w tym do: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

5. Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przysługuje Państwu prawo do:

Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawa do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

6. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzonych przez placówkę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe przetwarzane przez placówkę będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Stronę opublikowano: 20.10.2020 - 16:25
Ostatnia modyfkacja: 6.04.2024 - 16:53
Starostwo Rybnik
Zespół Szkół Specjalnych jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku